Poslání organizace

Naším posláním je poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku. Jedná se o činnosti směřující k odvrácení možnosti odebrání dítěte mimo rodinu. Rodinu podporujeme v její samostatnosti a funkčnosti, v zachování a podpoře vztahů a vazeb mezi rodiči a dětmi a to i v případě, že se dítě ze závažného důvodu do původní rodiny vrátit nemůže.

Konkrétní cíle

Spokojená a fungující rodina, rozvoj rodičovských kompetencí pro samostatný život
Schopnost rodiny zabránit negativním dopadům na vývoj dítěte
Schopnost rodiny svépomocí řešit své problémy za pomoci běžně dostupných prostředků (zadluženost rodiny, závislost na sociálních dávkách, špatná bytová situace, nezaměstnanost, nemoc v rodině, výchovné problémy dětí, záškoláctví, drogy, trestná činnost)
Schopnost navázat rodinné vztahy, komunikace mezi jednotlivými rodinnými příslušníky
Schopnost rodiny jednat s úřady, školami a zdravotnímu zařízeními

Zásady poskytované sociální služby

Služba je poskytována na základě standardů kvality, v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie.

Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina)

-děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
-osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
-osoby, které vedou rizikový způsob života a jsou tímto způsobem života ohroženy
-rodiny s dítětem/dětmi
-etnické menšiny
Věková struktura cílové skupiny: bez omezení věku
Sanace rodin (c) 2016